Banner image

För konsten.
Ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum.
För alla.

STIFTELSEN FÖR MALMÖ KONSTMUSEUM -SYFTE & MÅL

Idag står en stor del av den konstsamling som tillhör Malmö Konstmuseum magasinerad, osedd för allmänheten. Detta tycker vi i Stiftelsen för Malmö Konstmuseum är beklagligt och verkar därför som komplement och stöd till Malmö Stad som beslutar i frågan kring ett nytt utökat Malmö Konstmuseum.

Vi vill möjliggöra ett förverkligande av ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum och göra hela dess konstsamling tillgänglig för alla. Därigenom stärka varumärket Malmö och öka intresset för konsten i samhället. För att åstadkomma detta jobbar vi för att belysa frågan och ackumulera kapital från donationer från näringslivet och privatpersoner som också anser att frågan är viktig.

VILL DU VARA MED OCH BIDRA?

Tycker ni också att det är fel att detta fantastiska kulturarv står magasinerat? Ni kan vara med och bidra till ett nytt och betydande Malmö Konstmuseum blir verklighet. Kontakta oss på info@sfmk.org

NYHETSBREV

STIFTELSENS STADGAR

  Firma
 1. Stiftelsens namn är Stiftelsen för Malmö Konstmuseum (”Stiftelsen”).
 2. Stiftelsen har bildats genom kapitaltillskott från Stiftarna enligt bifogade donations- förteckning, Bilaga 1. Stiftelsens medel kan ökas genom tillskott från såväl Stiftarna som från andra donatorer vilka kan vara fysiska eller juridiska personer.
 3. Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.
 4. Ändamål
 5. Stiftelsen har till ändamål att stödja förverkligandet och etableringen av ett nytt konstmuseum lokaliserat i Malmö samt vidare drift därav med syftet att tillförsäkra en hälsosam museiverksamhet och fortlevnad för konstmuseet samt att främja ett aktivt nyttjande av konstmuseet för invånarna i Malmö, i Öresundsregionen samt andra nationella och internationella besökare.
 6. Enligt Stiftelsens visioner är det önskvärt att det nya konstmuseet:
  1. har en arkitektonisk profil som kan ses som en del av konsten och upplevelsen;
  2. är centralt lokaliserat i Malmö nära allmänna kommunikationsleder och trans- portmöjligheter som underlättar besök av invånare i hela Öresundsregionen;
  3. är storleksmässigt substantiellt, vilket innebär en yta motsvarande 7 000 till 20 000 kvadratmeter; samt
  4. har ett inre som är representativt för konsten och är av hög internationell standard avseende såväl design och layout som teknik samt har stora utställningsytor i förhållande till museet i dess helhet.
 7. Skulle etableringen av ett nytt konstmuseum i Malmö inte ske före utgången av år 2022, ska Stiftelsen även ha möjlighet att stödja verksamhet på konstmuseer i övriga Skåne.

  Verksamhetsföremål och förvaltningsriktlinjer
 8. Styrelsen bestämmer från tid till annan i ett separat förvaltningsreglemente om Stiftelsens avkastningsmål, förvaltningsmetodologi samt risknivå på Stiftelsens investeringsportfölj. Grundprincipen är att Stiftelsens kapital skall förvaltas med en god avkastning i förhållande till Stiftelsens risknivå. Förvaltningens resultat skall redovisas vid varje styrelsemöte och Styrelsen skall varje kalenderår skriva en berättelse över förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter.
 9. Stiftelsens kapital eller avkastning skall inte användas för att investera i ny konst. Kapital eller avkastning skall som huvudregel inte heller användas i syfte att betala ut löner eller arvoden. Stiftelsens ändamål främjas genom att nettoavkastningen för föregående år delas ut i den omfattning Styrelsen beslutar. Som undantag kan upp till 30 % av Stiftelsens kapital delas ut under en 3-års period för att stödja byggnation av ett nytt konstmuseum. Stiftelsens stödjande av driften omfattar även kostnader för utställningar med inlånad konst, säkerhet och kompetens. En viss del av Stiftelsens avkastning skall efter beslut av Styrelsen kunna användas för täckande av kostnader för att anskaffa ytterligare kapital till Stiftelsen, så länge detta inte äventyrar Stiftelsens avkastningsmål.
 10. För det fall Stiftelsen mottar en extraordinär donation överstigande inflationsjusterade 1 000 000 kronor (”Donationen”), och om Donationen är förknippad med specifika krav eller önskemål på hur dessa medel skall användas, kan Donationen, efter beslut av Styrelsen, accepteras. Styrelsen skall i sådana fall ta fram ett särskilt beslut om hur Donationen skall användas. Ett sådant beslut skall stå i överensstämmelse med Stiftelsens övriga stadgar.
 11. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Malmö (”Styrelsen”), vilken äger företräda Stiftelsen och föra dess talan. Styrelsen skall bestå av minst sju (7) och högst nio (9) ledamöter samt en (1) suppleant som envar väljs för en period om minst tre (3) och högst sex (6) år. VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, oavsett vem detta är, skall ha en permanent styrelseplats.
 12. Styrelsens ledamöter och suppleant skall tillsätts för olika mandattider för undvikande av att Styrelsen kan tillsättas eller avgå som en enhet.
 13. Styrelsen utser inom sig ordförande.
 14. För Styrelsens verksamhet gäller i övrigt vad som förskrivs i stiftelselagen (1994:1220).
 15. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Kallelse till styrelsemöte skall ske minst fjorton dagar före sammanträdet. Efter samtliga ledamöters samtycke får dock möte hållas trots att kallelse inte skett i enlighet med denna bestämmelse. Styrelseledamot skall i god tid till ordförande anmäla förhinder att närvara vid styrelsesammanträde.

  För det fall styrelseledamot är förhindrad att närvara vid styrelsemöte skall suppleant kallas till mötet för inträde i dennes ställe.

  Till Styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

 16. Styrelsen är endast beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet utgör mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter. För Styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

  Styrelsen utses första gången av stiftarna, genom stiftelseförordnandet, och därefter utses styrelseledamot och styrelsesuppleant av Styrelsen.

 17. Nomineringar till Styrelsen sammanställs och behandlas av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
 18. Övrig förvaltning
 19. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren administrerar Stiftelsen och förvaltar Stiftelsens kapital.
 20. Förvaringsinstitut för Stiftelsens kapital skall vara en välrenommerad bank med verksamhet i Sverige. Styrelsen bestämmer från tid till annan vilken bank som skall vara förvaringsinstitut.
 21. I förekommande fall skall Styrelsens förvaltning, bokföring och årsredovisning granskas av en auktoriserad revisor samt en suppleant för denne, som utses av Styrelsen för en tid av ett (1) år.
 22. Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen.
 23. Stiftelsens firma tecknas förutom av Styrelsen i dess helhet av den eller de personer som Styrelsen därtill utser.
 24. Fusion med annan stiftelse och upplösning av Stiftelsen
 25. Stiftelsen skall kunna ge bidrag till annan stiftelse om sådana bidrag är i överensstämmelse med Stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall även, om det är förenligt med ändamålet, kunna fusioneras med annan stiftelse och därigenom upplösas. Beslut om fusion måste fattas av en enhällig Styrelse där samtliga styrelsemedlemmarna är närvarande och Styrelsens ordförande måste vid beslutet vara VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

  För det fall Stiftelsen upplöses på annat sätt än genom fusion skall Stiftelsens tillgångar tillfalla Malmö Konstmuseum eller motsvarande institution. För Stiftelsens upplösning gäller vad som stadgas i stiftelselagen (1994:1220).

 26. Ändring av stadgarna
 27. Ändring av stadgarna beslutas av Styrelsen med beaktande av de bestämmelser som framgår av stiftelselagen (1994:1220) eller vid varje tidpunkt gällande motsvarande lagstiftning.
 28. Ändamålet samt denna paragraf får inte ändras utan tillstånd av Kammarkollegiet.